Modulbyggd laboratoriebyggnad - snabbare och effektivare


Modulbyggd laboratoriebyggnad - snabbare och effektivare

Högsta kvalitet, korta byggtider, passnoggranna lokaler, som ändå kan byggas ut i framtiden. Dessa krav blir allt viktigare vid laboratoriebyggnader. Samtidigt skall dessa byggnader vara arkitektoniskt tilltalande och erbjuda en god arbetsmiljö. Här erbjuder Cadolto lösningar, som uppfyller alla dessa kriterier, liksom även mycket höga säkerhets- och hygienstandarder, och som är nyckelfärdiga vid den överenskomna tidpunkten. Vid Klinikum Augsburg färdigställdes nyligen en sådan laboratoriebyggnad.

Universitetscentrum för hälsovetenskap vid Klinikum Augsburg är en forskningssammanslutning. Huvudmännen är Klinikum Augsburg, tekniska universitetet i München och Ludwig-Maximilians-universitetet i München. De inblandade universiteten, som är representerade med varsin professur, forskar inom ramen för ett koherent program inom områdena Health Care Operations/Health Information Management, miljömedicin och epidemologi.

Laboratoriebyggnaden Unika-T vid universitetscentrumet för hälsovetenskap vid Klinikum Augsburg

I september 2015 gav Klinikum i München till höger om floden Isar i sin egenskap byggherren Cadolto i uppdrag att upprätta den nya laboratoriebyggnaden UNIKA-T. Finansieringen på ca 2,5 milj. € brutto gjordes av medel från delstaten Bayern.

På grund av väldigt lite byggtid kunde laboratoriebyggnaden bara byggas i modulform. På grund av de höga kvalitetskraven, den effektiva omsättningen och den omfattande erfarenheten av klinik- och laboratoriebyggnader valdes Cadolto ut bland många konkurrenter för denna komplexa uppgift.

Hög prefabriceringsgrad och extremt kort byggtid

Fem veckor senare ställdes modulerna upp. Byggnaden var färdig redan i slutet av året 2015 och i februari 2016 överlämnades byggnaden till användaren. Efter att en stor del av den laboratorietekniska utrustningen tagits i drift påbörjades forskningsarbetet i augusti 2016.

Außenansicht Labor T-Außenansicht
Innenansicht Laborgebäude in Modulbauweise Klinikum Augsburg
Innenansicht Labor Klinikum Augsburg

Den användarorienterade laboratoriebyggnaden

Modulbyggnaden i ett plan byggdes i förstärkt  betong på ett redan befintligt källarplan. Den statiska härdningen av den befintliga byggnadsdelen utfördes av uppdragsgivaren.

Den nya laboratoriebyggnaden har en bruttoyta per plan på 620 m² och byggnaden mäter ca 50 m x 12,50 m. Den är kopplat till de befintliga byggnaderna med en takförsedd utomhusgång. I byggnaden finns 15 laboratorier och laboratorie-sidolokaler. Ventilationscentralen placerades på markplan bredvid laboratorieraden. De övriga tekniska byggnaderna placerades i källaren. Byggnaden består av 14 moduler. De största enskilda modulerna har ett mått på 12,36 x 3,68 x 4,00 m.

Helhetlig planeringsomfattning och effektivt projektflöde

Planeringen omfattade den kompletta fabriksplaneringen för områdena bygg- och fastighetsteknik och planeringen av laboratorieutrustningen och ventilationsanläggningen. Grunden för detta var ingångst- och förplaneringen som utfördes av arkitekten Dipl. Ing. Simone Lochbihler, München. Tyngdpunkten låg på funktionaliteten och en behaglig arbetsmiljö.

Efter en kort planerings- och avstämningsfas med arkitekten och användaren konstruerades modulbyggnaden såsom en nyckelfärdig byggnad och producerades på fabriken i Cadolzburg med en hög prefabriceringsgrad. I den ingick också den kompletta fastighetstekniken, hela ventilations- och elanläggningen och en kylcell. Därutöver utrustades de 15 laboratorirna  och laboratorie-sidolokalerna med kvalitativa laboratorieinredningar.

En milstolpe för kunskapsstaden Augsburg

Den nya laboratoriebyggnaden är en milstolpe för etableringen av hälsovetenskaperna i staden Augsburg. Den kommer säkert att inta en central roll med avseende på den medicinska fakulteten, som håller på att byggas upp, som vad gäller forskning och utbildning har sin tyngdpunkt inom miljömedicin.

Top